Čomu sa v nadácii Kooperativa venujete?

V nadácii Kooperativa sme hľadali oblasti, ktoré nám dávajú zmysel a pozornosť sme upriamili na tri dôležité:

1. Digitálne vzdelávanie

KOOPdigi

Vzdelávanie nás celý život posúva ďalej, pomáha nám orientovať sa v živote, usmerňuje nás pri rozhodnutiach, posúva nás morálne a hodnotovo. Najmä v dobe digitálnej máme tendenciu skrze množstvo správ ľahko uveriť zavádzajúcim a nepravdivým informáciám šíreným najmä v online prostredí.

Najväčším užívateľom sociálnych sietí je mládež vo veku od 10 rokov. Sociálne siete sú pre nich preferovaným zdrojom na nákup, hľadanie informácií, sociálne kontakty. Denne sú online niekoľko hodín. Počas nich narážajú na neselektované informácie, nevhodný obsah, s ktorým nevedia kriticky pracovať.

Jedným z nástrojov ako pripraviť mladých na nástrahy online prostredia je získanie tzv. digitálneho občianstva ako uvedomenie si vlastného správania v online priestore, podpora k tolerancii a porozumeniu, schopnosť vytvárať si vlastný svetonázor a učiť sa byť tolerantný a úctivý k iným názorom či náboženstvám.

Vzdelávanie v oblasti digitálneho občianstva, práce so sociálnymi sieťami v kontexte správneho vyhodnocovania obsahu a rozvoja kritického myslenia realizujeme prostredníctvom projektu Cyber4Kids v spolupráci s OZ digiQ.

2. Životné prostredie

KOOPeko

Do životného prostredia sa rodíme a prirodzene nás obklopuje. Ekologické témy a ochrana životného prostredia budú rezonovať naprieč všetkými oblasťami života. Hroziaca klimatická kríza, resp. jej zintenzívnenie bude mať negatívny celosvetový dopad. Otázky ako prispieť svojou troškou si stále častejšie kladú nielen spoločnosti, ktoré svojou podnikateľskou činnosťou zanechávajú negatívne stopy či na ovzduší alebo masívnym využívaním stenšujúceho sa prírodného bohatstva.

V nadácii sa zameriavame na aktívne zapájanie našich zamestnancov do ekologicky prospešných aktivít a na ďalšie zmysluplné zelené projekty, s cieľom zlepšovať a chrániť svet v ktorom všetci spoločne žijeme. K dlhoročnému projektu Social active day zameranému na revitalizáciu a čistenie verejných priestorov pribudol aj Zamestnanecký Ekogrant Sad. Zamestnanci si prostredníctvom neho môžu skrášliť okolie vo svojom meste či obci.

3. Sociálna oblasť

KOOPsocial

Sociálna oblasť je zo spomenutých oblastí najosobnejšia a zároveň najcitlivejšia. Existencia mnohých neziskových organizácií či nadácií stojí na podpore ekonomických subjektov. Práve oni dokonale poznajú potreby znevýhodnených skupín, sociálne slabších, hendikepovaných a do významnej miery pomáhajú tam, kde zlyháva štát.

Pandémia veľmi negatívne ovplyvnila finančnú situáciu v mnohých slovenských rodinách. Strata zamestnania, dlhodobé zdravotné následky po prekonaní ochorenia COVID – 19 posunulo nezanedbateľné percento domácností na hranicu chudoby. Pandémia priniesla nové výzvy v živote detí a mladých ľudí. Priniesla príležitosti, ale aj ohrozenia, ktorých následky už teraz môžeme pociťovať.

V nadácii sa zameriavame na podporu ľudí, postihnutých pandémiou nielen ekonomicky, ale najmä psychicky. Okrem spomínaných seniorov málokto vie, že kríza mala silný dopad aj na vnútorný a fyzický život detí. Nachádzame zmysluplné projekty a partnerstvá práve v tejto oblasti. Podporujeme organizácie, ktoré oceňujú prínos osobností kultúrnej, vedeckej, hospodárskej či umeleckej sféry, ktoré sú vzorom pre mladšie celú spoločnosť.

Práve potreby detí a mládeže intenzívne vnímame už niekoľko rokov. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska už 6 rokov pomáhame vytvárať bezpečné prostredie deťom v školách, rodinách a komunitách.

Kde nájdem konkrétne aktivity?

Kliknite a pozrite si naše aktuálne témy.

Naše témy

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 917 552 000